Хичээлийн дараах хөтөлбөр

hicheeliin daraah hutulbur
hicheeliin daraah 1

Манай сургууль сурагчдын авьяас, сонирхол, хэрэгцээ дээр үндэслэж, хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааг сонголтоор хичээллүүлдэг. Сурагчдын сонголтоос хамаарч жил бүр төрөл нэмэгдэж, өөрчлөгддөг.

Бага, дунд ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хөтөлбөр

Бага, дунд ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дараах “Мэдээллийг татах” хүснэгтээс татаж авна уу.

hicheeliin daraah 2

Ахлах ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хөтөлбөр

hicheeliin daraah hutulbur 1

Ахлах ангийн хичээлээс гадуурх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дараах “Мэдээллийг татах” хүснэгтээс татаж авна уу.