Эцэг эхийн хамтын ажиллагаа

etseg eh

Эцэг эхийн хамтын ажиллагааны хүрээнд улирал бүр эцэг эхийн уулзалт, сургалт, ангиудын эцэг эхчүүдийн дунд спортын уралдаан, тэмцээнүүд зохион явуулахаас гадна сургуулийн нийт сурагчдын эцэг эх, асран хамгаалагчдад чиглэсэн “Эцэг эхийн өдөрлөг” зохион байгуулж, тухайн хичээлийн жилийн зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, хүүхэд хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд, эцэг эхийн оролцоот ажил зэргийг танилцуулж, эцэг эхчүүдийг санал, хүсэлтийг сонсдог.

parents